Sunday, December 3, 2017

Avtomobil, skripka i sobaka Klyaksa / Car, Violin and Blot the Dog. 1974.

Avtomobil, skripka i sobaka Klyaksa / Car, Violin and Blot the Dog. 1974.
 Old Soviet musical children's film Avtomobil, skripka i sobaka Klyaksa (Car, Violin and Blot the Dog) - fantasy story about five-grades - musician and engineer, their friend - the most beautiful girl in the world, her brother who dreams to turn all cats into monkeys, his dog Klyaksa and a lot more stuff…
Director: Rolan Bykov.
Cast: Oleg Anofriev, Rolan Bykov, Georgiy Vitsin, Zinoviy Gerdt, Nikolay Grinko, Mikhail Kozakov, Aleksei Smirnov, Spartak Mishulin, Aleksandr Chernyavsky, Natalya Tenishchyova, Andrey Gusev, Tsolak Vartazaryan, Zoya Fyodorova, Galina Polskikh, Marina Polbentseva.
USSR, Mosfilm, 1974.
Language: Russian.
Download Avtomobil, skripka i sobaka Klyaksa / Car, Violin and Blot the Dog.
Avtomobil, skripka i sobaka Klyaksa / Car, Violin and Blot the Dog. 1974.
Avtomobil, skripka i sobaka Klyaksa / Car, Violin and Blot the Dog. 1974.